Programme

StartProgramme

II Scientific Conference “Interdisciplinary View on Health Sciences” in memory of professor Piotr Lass

23 – 25 NOVEMBER 2022

Aud. Primum
– Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum (AGN), ground floor
103
– room 103, Atheneum Gedanense Novum (AGN), ground floor
23 november, Wednesday
Conference beginning
Aud. Primum
10:00 – 10:15
Conference openning – JM Rector, prof. dr hab. Marcin Gruchała
10:15 – 10:30
 • prof. Przemysław Rutkowski – dean of WNoZ – Health Sciences in the 21st Century,
 • prof. Katarzyna Zorena – The idea of “birth” of the scientific conferences of the Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine, MUG,
 • dr inż. Marta Jaskulak – Project of the Ministry of Education and Science – Conference series “Interdisciplinary look at Health Sciences” in memory of Professor Piotr Lass
10:30 – 11:30
Wykład inauguracyjny – Organ transplantation, the World and Poland – where are we? – prof. Alicja Dębska-Ślizień
11:30 – 13:00
Cardiological diseases
Aud. Primum
Moderators: prof. Marek Koziński, dr Renata Wachnicka-Truty
 • Rola oznaczeń laboratoryjnych biomarkerów sercowo-naczyniowych u pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia SARS-CoV-2
  The role of assessment of cardiovascular laboratory biomarkers in hospitalized patients infected with SARS-CoV-2
  Marek Koziński
 • Czy przezklatkowe badanie echokardiograficzne z wykorzystaniem analizy odkształceń identyfikuje pacjentów z pocovidowym zajęciem serca? Subanaliza badania CMR-TRICITY
  Does transthoracic echocardiography using strain analysis identify patients with post-covid heart involvement? CMR-TRICITY study sub-analysis
  Marzena Ławrynowicz
 • Współistnienie ciężkiego covidowego zapalenia płuc i aspergilozy u 59-letniego pacjenta 5 miesięcy po przeszczepie serca – koszmar kardiologa
  Coexistence of severe COVID-19 pneumonia and aspergillosis in a 59-year-old patient 5 months after heart transplant-a cardiologist’s nightmare
  Renata Wachnicka-Truty
 • Ciężkie zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia jako jedyna manifestacja infekcji SARS-CoV-2
  Severe myopericarditis as the only manifestation of SARS-CoV-2 infection
  Joanna Chochoł-Labun
 • Odchylenia w badaniu rezonansu magnetycznego serca u objawowych pacjentów po przebytym covidowym zapaleniu płuc: badanie CMR-TRICITY
  Deviations in cardiac magnetic resonance imaging in symptomatic patients with a history of Covid pneumonia: the CMR-TRICITY study
  Dagmara Wojtowicz
13:00 – 13:30
Lunch break
13:30 – 14:30
Urogynecology
Aud. Primum
Moderator: dr hab. Magdalena Emilia Grzybowska
 • Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
  The management of stress urinary In continence
  Artur Rogowski
 • Uroginekologia w praktyce codziennej: pessary, tampony
  Urogynecology in everyday practice: pessaries, tampons
  Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak
 • Zaburzenia seksualne u pacjentek z dolegliwościami uroginekologicznym
  Sexualfunction in women with pelvicfloor disorders
  Magdalena Emilia Grzybowska
 • Analiza jakości życia kobiet po porodzie, objętych Modelem Opieki Fizjoterapeutycznej
  Analysis of the quality of life of women after childbirth included in the Model of Physiotherapeutic Care
  Zofia Barcikowska, Dominika Siluk, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Magdalena Emilia Grzybowska
 • Dane socjodemograficzne wpływające na wybór źródła wiedzy na temat metod łagodzenia bólu porodowego
  Sociodemographic data influencing the choice of the source of knowledge concerning the methods of relieving labor pain
  Jakub Pietrzak, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Magdalena Emilia Grzybowska
13:30 – 14:30
Physiotherapy with people with abnormal body weight and oncological patients
103
Moderators: prof. Ewa Ziemann, dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon
 • Mięśnie szkieletowe i tkanka tłuszczowa decydują o korzystnych efektach terapii
  Skeletalmuscles and adiposetissuedetermine the beneficialeffects of coldtherapy
  Ziemann Ewa, Rodziewicz-Flis Ewa, Lombardi Giovanni, Kortas Jakub, Antosiewicz Jędrzej
 • Wpływ manualnego drenażu limfatycznego (MLD) na stężenie leptyny, adiponektyny oraz insulinooporność u pacjentów z nieprawidłowym wskaźnikiem masy ciała
  The influence of manual lymphatic drainage (MLD) on leptin, adiponectin levels and insulin resistance in patients with abnormal body mass index
  Klaudia Antoniak-Pietrynczak, Marta Jaskulak, Katarzyna Zorena
 • Wyzwania społeczne i diagnostyczne u kobiet z obrzękiem tłuszczowym
  Social and diagnosticchallengesamongwomen with lipoedema
  Monika Czerwińska, Paulina Ostrowska, Rita Hansdorfer-Korzon
 • Gorsety kompresyjne w profilaktyce i leczeniu obrzęku limfatycznego u pacjentek po mastektomii z wycięciem węzłów pachowych
  Compression Corset in prophylaxis and treatment of lymphoedema in patients after mastectomy with axillary lymphadenectomy
  Rita Hansdorfer-Korzon, Jacek Teodorczyk, Agnieszka Gruszecka
14:30 – 15:30
Risk factors for obesity and diabetes and the possibilities of their prevention
Aud. Primum
Moderators: prof. Małgorzata Myśliwec, prof. Katarzyna Zorena
 • Otyłość i cukrzyca u dzieci – narastający problem we współczesnym świecie
  Małgorzata Myśliwiec
 • Możliwy wpływ zanieczyszczeń gazowych oraz pyłów (P2.5 oraz PM10) zawartych w powietrzu na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1. Ocena na podstawie sześciu losowo wybranych województw w Polsce
  Possible influence of gaseous pollutants and dust (PM2.5 and PM10) in the air on the risk of developing type 1 diabetes. Assessment on the basis of six randomly selected Voivodships in Poland
  Katarzyna Zorena, Małgorzata Michalska, Piotr Wąż, Małgorzata Myśliwiec, Iwona Beń-Skowronek, Agata Chobot, Barbara Głowińska Olszewska, Artur Bossowski, Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot, Elżbieta Niechciał, Piotr Fichna
 • Powiązania pyłów (PM) i czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jako predyktora mikroangiopatii u dzieci otyłych i z cukrzycą
  Connections the Particulate Matter (Pm) and the Vascular Endothelial Growth Factor (Vegf) as the Predictor Microangiopathy in Obese and Diabetic Children
  Iwona Beń-Skowronek, Anna Skowronek, Agnieszka Urbańczyk
 • Elementy Triady Zdrowia – struktura, mental (emocje), biochemia
  Elements of the Health Triad – Structure, Mental (Emotions) Biochemistry
  Jakub Grządziel, Jakub Pędzimąż, Krzysztof Zadora
14:30 – 16:30
Health and various disease entities in the aspect of physiotherapy and rehabilitation
103
Moderators: dr hab. Ireneusz Haponiuk, dr Katarzyna Gierat-Haponiuk, prof. Wiesław Ziółkowski
 • Odkrywanie możliwości utrzymania dobrego zdrowia w okresie starzenia: interwencje o obiecującym potencjale
  Unravelling the possibilities to maintain healthy duringageing: interventions with promising potential
  Joanna Reczkowicz, Jakub Antoni Kortas, Ulana Juhas, Ewa Ziemann, Aleksandra Świątczak, Katarzyna Prusik, Szczepan Olszewski, Ewa Flis, Damian Flis, Nakisa Soltani, Małgorzata Żychowska, Grażyna Gałęzowska, Jędrzej Antosiewicz
 • Doskonalenie umiejętności miękkich, twardych fizjoterapeutów
  Enhancing Soft Skills of the tough physiotherapists
  Dawid Spychała, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Rita Hansdorfer-Korzon
 • Trening mitochondriów w stwardnieniu zanikowym bocznym
  Mitochondria training in amyotrophic lateral sclerosis
  Wiesław Ziółkowski
 • Wpływ treningu wibracyjnego na stabilność posturalną i elastyczność mięśni osób z uogólnioną hipermobilnością stawową
  The influence of vibration training on the postural stability and flexibility of muscles in people with generalized joint hypermobility
  Łukasz Poniatowski, Oskar Formella, Paulina Ewertowska, Anna Łukaszewicz, Dariusz Czaprowski
 • Wydolność fizyczna dzieci z wrodzoną wadą serca po operacji korekcyjnej
  Aerobic fitness of children after surgical treatment of congenital cardiac defects
  Bartłomiej Jankowski, Jakub Wasilewski, Agnieszka Staniak, Marcin Łuszczyk, Konrad Paczkowski, Agata Wasilewska, Afrodyta Zielińska, Paulina Ewertowska, Radosław Laskowski, Ireneusz Haponiuk
15:30 – 17:00
Attributes of independence of medical professions
Aud. Primum
Moderator: dr hab. Agnieszka Zimmermann, university prof.
 • Recepta Farmaceutyczna Jako element samodzielności zawodowej farmaceutów
  Pharmaceutical prescription as an element of the independence of pharmacists
  Natalia Wrzosek
 • Samodzielność zawodowa pielęgniarki
  Professional independence of nurses
  Kamila Piątkowska
 • Ochrona danych osobowych pacjentów w podmiotach leczniczych w perspektywie przepisów RODO – wybrane aspekty praktyczne
  Patients’ personal data protection in healthcare providers in the context of the GDPR provisions – selected practical aspects
  Paweł Lipowski
 • Implikacje prawne samodzielności zawodowej fizjoterapeutów
  Legal Implications of Professional Independence of Physiotherapists
  Anna Pilarska
 • Samodzielność zawodowa diagnosty laboratoryjnego w świetle nowej ustawy z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej
  Professional independence of laboratory diagnostician in the context of the Act of September 15, 2022 on Laboratory Medicine
  Miłosława Zagłoba
 • Bruksizm – dlaczego pacjenci potrzebują wsparcia specjalistów medycznych?
  Bruxism – why do patients need the support of medical specialists?
  Weronika Mazella, Barbara Ziemlańska, Katarzyna Gierat-Haponiuk
 • Wpływ manipulacji stawu skokowego na aktywację jednostek motorycznych, siłę i propriocepcję w obrębie stawu biodrowego i skokowego. Protokół badania
  Impact of traction manipulation of the ankle joint on muscle activity, strength and proprioception among hip and ankle joint. Study Protocol
  Karol de Tillier, Piotr Wojsław, Bartosz Wilczyński
 • Wpływ manipulacji na siłę mięśni i potencjalne zastosowanie w leczeniu skręceń stawu skokowego
  Effects of joint manipulation on musclestrength and potential applications in the treatment of ananklesprain, literature review
  Piotr Wojsław, Karol de Tillier, Bartosz Wilczyński
 • Nowoczesna fizjoterapia – role zawodowe fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony
  Modern physiotherapy – professional roles of physiotherapist in the Polish health care system
  Katarzyna Gierat-Haponiuk, Iwona Kowalska-Bobko, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Maciej Polak, Karolina Piotrowska, Zofia Barcikowska, Julia Skwarlińska-Haponiuk, Jakub Wasilewski, Ireneusz Haponiuk
24 november, Thursday
8:30 – 10:30
Nutrition, microbiota and lifestyle diseases
Aud. Primum
Moderators: prof. Sylwia Małgorzewicz, dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka
 • Wpływ olejku eterycznego z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa), tymochinonu oraz p-cymenu na proliferację, aktywację i apoptozę limfocytów T
  The influence of Nigella sativa essential oil tymoquinone, and p-cymene on proliferation, activation, and apoptosis of human T lymphocytes in vitro
  Klaudia Ciesielska-Figlon, Agnieszka Daca, Adam Kokotkiewicz, Maria Łuczkiewicz, Bożena Zabiegała, Jacek M. Witkowski, Katarzyna A. Lisowska
 • Dieta a mikrobiom jelit
  Diet and the gut microbiome
  Agata Janczy
 • Indeks zapalny diety w kontekście ryzyka sercowo-naczyniowego
  Dietary Inflammatory Index in the context of cardiovascular risk
  Edyta Wernio
 • Dieta, mikrobiota jelitowa i jej metabolity a ryzyko sercowo-naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek
  Diet, intestinal microbiota and its metabolites and cardiovascular risk in chronic kidney disease
  Sylwia Czaja-Stolc, Sylwia Małgorzewicz
 • Ponowny przyrost masy ciała pacjentów po operacji bariatrycznej – aspekt wielowymiarowy
  Weight regain in obese patients after bariatric surgery – the multidimensional aspect
  Aleksandra Budny, Adriana Mika, Agata Janczy
 • Farmakomikrobiomika – nowy obszar badawczy farmakologii i mikrobiologii
  Pharmacomicrobiomics – a newresearcharea of pharmacology and microbiology
  Karolina Skonieczna-Żydecka
 • Żywienie kliniczne – kiedy jest potrzebne
  Clinical nutrition – when it is needed
  Sylwia Małgorzewicz
10:30 – 12:00
Evidence-based healthcare for geriatric patients: What can we do better
Aud. Primum
Moderator: prof. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
 • Drogowskazy w geriatrii
  Roadmap in geriatrics
  Dorota Religa
 • Dostosowanie się do zaleceń przez opiekunów osób z chorobą Alzheimera
  Compliance with the recommendations by caregivers of people with Alzheimer’s disease
  Joanna Rosińczuk
 • Pacjent Geriatryczny – pacjent szczególny w leczeniu bólu – jak to przełożyć na praktykę
  Geriatric patient – A special patient in the treatment of pain – how to translate it into practice
  Jarosaw Woroń
 • Delirium u osób starszych
  Delirium in the elderly
  Sabina Krupa
 • Living well with dementia – demografia i samorzecznicy drogą do wcześniejszej diagnozy i poprawy jakości opieki w demencji
  Living well with dementia: a pathway to representation and self-advocacy to improve the quality of dementia care in Poland
  Marlena Meyer
12:00 – 14:00
Health at high altitude – only in english
Aud. Primum
Moderator: dr hab. Robert Szymczak
 • Sprawność fizyczna na dużych wysokościach: przyjaciel czy wróg?
  Fitness at high altitude: friend of foe?
  Jamie Macdonald
 • Strategia aklimatyzacji podczas “beztlenowego” wejścia na Mount Everest
  Acclimatization strategy for “oxygen-less” ascent of Mount Everest
  Robert Szymczak, Magdalena Sawicka
 • Ryzyko hipotermii w strefie szczytowej Mt Everestu w sezonie wiosennym i zimowym
  The risk of hypothermia in the summit zone of Mount Everest in the spring and winter seasons
  Krzysztof Błażejczyk, Robert Szymczak, George Havenith
 • Zdrowie immunologiczne na dużych wysokościach
  Immune health at high altitude
  Sam Oliver
 • Żywienie długodystansowca na szlaku Via Alpina: 2650 km i 3 miesiące przez Alpy
  The nutrition of a long-distance walker on the Via Alpina trail: 2650 km and 3 months of trekking through the Alps
  Marta Naczyk
 • Zdrowie na dużych wysokościach: mózgowe formy choroby górskiej
  Health at high altitude: Cerebral forms of mountain sickness
  Justin Lawley
 • Adaptacja do dużej wysokości generuje plastyczność od makrofizjologii aż do mitochondriów
  Adaptation to high altitude generates plasticity from the macrophysiology all the way to the mitochondria
  Gustavo R. Zubieta-Calleja, Natalia Zubieta-DeUrioste
14:00 – 14:30
Lunch break
14:30 – 16:00
Diagnostic and therapeutic possibilities in Hospital Emergency Departments
Aud. Primum
Moderators: dr hab. Mariusz Siemiński, dr Jan Pyrzowski
 • Próba wczesnej oceny rokowania u pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), na podstawie analizy multimodalnej z uwzględnieniem interpretacji stężenia rozpuszczalnego urokinazowego receptora aktywatora plazminogenu (suPAR) w osoczu
  An early prognosis attempt for the Emergency Department (ED) patients, basing on a multimodal analysis including the interpretation of the soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) plasma concentration
  Piotr Woźniak
 • Pourazowa niedoczynność przysadki jako pomijana konsekwencja urazu czaszkowo-mózgowego
  Post-traumatic hypopituitarism – a neglected consequence of traumatic brain injury
  Mariusz Siemiński, Maria Kałas
 • Badanie poziomu wiedzy obecnych i przyszłych kadr medycznych w zakresie zaopatrywania pacjentów urazowych
  Evaluation of current and future medical staff on the course of action with trauma patients
  Weronika Jarych, Anna Dąbrowska, Dorota Czachor, Anna Wściślak, Zuzanna Świąder, Wiktoria Malik, Łucja Komisarczyk
 • Encefalopatia związana z sepsą jako słabo poznana komplikacja sepsy. Analiza bazy danych pacjentów Oddziału Ratunkowego
  Sepsis Associated Encephalopathy as a poorly understood complication of sepsis: Emergency Department database study
  Ewa Sokołowska, Klaudia Krzyżaniak, Mariusz Siemiński
 • Zatorowość płucna u chorych z COVID-19 w Oddziale Ratunkowym
  Pulmonary embolism (PE) in COVID-19 patients in the Emergency Department
  Piotr Foszcz, Mikołaj Młyński, Jan Pyrzowski, Mariusz Siemiński
 • Rola doraźnego pomiaru ciśnienia tętniczego w oddziale ratunkowym w procesie diagnostycznym nadciśnienia tętniczego
  The role of emergency department blood pressure measurements in detection of arterial hypertension
  Jacek Szypenbejl
14:30 – 15:30
Genetics and rare diseases
103
Moderators: prof. Jolanta Wierzba, prof. Beata Lipska-Ziętkiewicz
 • Dorosły z rzadką chorobą uwarunkowaną genetycznie na przykładzie zespołu Cornelii de Lange
  An adult with a rare genetic disease as exemplified by Cornelia de Lange syndrome
  Jolanta Wierzba
 • Achondroplasia – znana choroba a nowe leczenie
  Achondroplasia – a well known disease and the new therapeutic option
  Monika Cichoń-Kotek, Jolanta Wierzba
 • Jakiej rehabilitacji potrzebują nasi pacjenci? Wyzwania w rzadkich chorobach genetycznych
  What Kind of rehabilitation do our patients need? Challenges in rare genetic diseases
  Łukasz Mański, Ewa Bylińska, Magdalena Grzybowska
 • Ocena efektu założyciela na przykładach dziedzicznych chorób nerek w wybranych populacjach
  Assessment of the founder effect on examples of hereditary kidney diseases in selected populations
  Maciej Jankowski, Patrycja Daca-Roszak, Ewa Ziętkiewicz, Beata Lipska-Ziętkiewicz
 • Zastosowanie mikromacierzy w praktyce pediatrycznej
  ACGH as a useful tool in pediatric clinical practice
  Karolina Śledzińska, Anna Kłosowska, Monika Cichoń-Kotek, Ewa Kaczorowska, Beata Lipska-Ziętkiewicz, Jolanta Wierzba
16:00 – 17:30
Public Health
Aud. Primum
Moderators: dr Ewa Bandurska, dr Marta Jaskulak
 • Zespół terapeutyczny vs ECMO
  Therapeutic Team vs ECMO
  Mateusz Olejnik
 • Wpływ pandemii COVID-19 i nauczania hybrydowego na poziom wiedzy i umiejętności studentów pielęgniarstwa i położnictwa
  The severity of students’ feelings of stress during the COVID-19 pandemic associated with entering the nursing and midwifery profession
  Barbara Zych, Izabela Szczepańska, Anna Kremska, Marta Jajko
 • Nasilenie odczuwania stresu przez studentów w czasie pandemii COVID-19 związane z podjęciem pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej
  Impact of COVID-19 pandemic and hybrid teaching on nursing and midwifery students’ knowledge and skills levels
  Barbara Zych, Izabela Szczepańska, Anna Kremska, Gabriela Fus
 • Bezsenność funkcjonariuszy penitencjarnych. Rola czynników socjodemograficznych, organizacyjnych i strategii radzenia sobie ze stresem
  Insomnia among penitentiary officers. The role of sociodemographic, organizational factors and strategies of coping with stress
  Ewa Sygit-Kowalkowska, Andrzej Piotrowski
 • Nowe narzędzie do pomiaru zespołu stresu pourazowego związanego z COVID-19 (COVID-19-PTSD Questionnaire)
  New tool for measuring COVID-19-related post-traumatic stress disorder (COVID-19-PTSD Questionnaire)
  Justyna Kosydar-Bochenek
 • Jakość związku między otyłością a objawami menopauzalnymi u kobiet
  Quality of the association between obesity and menopausal symptoms in women
  Anna Kremska, Joanna Kajdas, Barbara Zych, Dominika Materna
 • Jodek potasu oczami użytkowników mediów społecznościowych
  Potassium iodide through the eyes of social media users
  Weronika Ciećko, Michał Bystram, Kinga Labunets, Kacper Matłosz, Dariusz Rystwej, Justyna Skwierawska, Małgorzata Wojnarowska, Ewa Bandurska
 • Receptomaty – lekarz czy maszyna? Powszechność pozyskiwania leków przez Internet w czasie pandemii
  Online prescription devices-doctor or machine? The prevalence of obtaining drugs online during a pandemic
  Justyna Skwierawska, Kinga Labunets, Weronika Ciećko, Ewa Bandurska
 • Wpływ różnych płynów stosowanych do pielęgnacji soczewek na biofilm pałeczek Pseudomonas aeruginosa
  The effect of different contact lenses care solutions on survival and biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa
  Dominika Przybylska, Katarzyna Grudlewska-Buda, Krzysztof Skowron, Eugenia Gospodarek-Komkowska
15:30 – 16:30
Biological and chemical pollution of the environment
103
Moderators: dr hab. Beata Szostakowska, prof. Katarzyna Zorena
 • Rzadkie gatunki bakterii obserwowanych w Zatoce Gdańskiej
  Rare bacterial species indicated in the Gulf of Gdańsk
  Agnieszka Kijewska, Marta Potrykus, Monika Kurpas, Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Krzysztof Skowron, Katarzyna Zorena
 • Rola biegaczowatych jako żywicieli pośrednich dla nicienia Mastophorus muris
  The role of ground beetles as intermediate hosts for Mastophorusmuris
  Joanna Nowicka, Daniela Antolová, Anna Bajer, Karolina Baranowicz, Jerzy Behnke, Maciej Grzybek
 • Skomplikowane problemy nawożenia gleb rolnych osadami ściekowymi – bioakumulacja, translokacja metali ciężkich oraz zmiany transkryptomiczne w uprawach i dżdżownicach
  Complexissues of agriculturalfertilization with sewagesludge – bioaccumulation, translocation of heavy metals and transcriptomechanges in crops and earthworms
  Marta Jaskulak, Katarzyna Zorena
 • Lekooporność bakterii z grupy coli i gatunku E. coli izolowanych ze zlewni i wód Morza Bałtyckiego
  Antibiotics resistance of bacteria from the coli group and E. coli species isolated from the catchment area and the waters of the Baltic Sea
  Marta Potrykus, Monika Kurpas, Agnieszka Kijewska, Katarzyna Zorena
 • Oporność izolatów Vibrio spp. pochodzących z Zatoki Gdańskiej na substancje przeciwbakteryjne
  Antibiotics resistance of Vibrio spp. isolated from the coastal zone of Gdansk Bay
  Monika Kurpas, Marta Potrykus, Agnieszka Kijewska, Katarzyna Zorena
25 november, Friday
9:00 – 10:30
Infectious diseases in 2022
Aud. Primum
Moderators: dr hab. Katarzyna Sikorska, university prof, prof. prof. Krzysztof Korzeniewski
 • Ukraińscy uchodźcy wojenni w Polsce w aspekcie zagrożeń epidemiologicznych
  Ukrainian war refugees in Poland in the aspect of epidemiological threats
  Krzysztof Korzeniewski
 • Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych w województwie pomorskim i w Polsce
  The epidemiological situation of selected infectious diseases in the Pomeranian Voivodeship and Poland
  Aneta Bardon-Błaszkowska, Maciej Schabowski, Piotr Jalowski
 • Małpia ospa na świecie i w Polsce w 2022 r.
  Monkeypox in the world and in Poland in 2022.
  Katarzyna Sikorska
 • Schistosomoza – aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie i opis przypadku
  Schistosomiasis – current epidemiological data and case report
  Małgorzata Sulima, Katarzyna Sikorska, Piotr Zieliński
10:30 – 11:30
People and Epidemics, Past and Future of Health Sciences
Aud. Primum
Moderator: dr Piotr Paluchowski
 • Medycyna alternatywna w leczeniu cholery i chorób choleropodobnych w XIX wieku w Rosji
  Alternative medicine in the treatment of cholera and cholera-like diseases in the 19th century in Russia
  Iwona Janicka
 • Teriak – analiza przypadku
  Theriac – a case study
  Danuta Raj, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Maciej Włodarczyk, Jakub Węglorz
 • Teriak nad Baltykiem. Produkcja teriaku w Gdansku i Toruniu w II pol. XVII i I pol. XVIII wieku
  Theriac at the Baltic shores. Production of Theriac in Gdansk and Torun in the late 17th and early 18th centuries
  Katarzyna Pękacka-Falkowska, Danuta Raj, Maciej Wlodarczyk, Jakub Weglorz
11:30 – 13:00
Modern Technologies in Medicine and Health Sciences
Aud. Primum
Moderators: prof. Dorota Bielińska-Wąż, dr inż. Marta Jaskulak
 • Nowy matematyczny model porównywania sekwencji DNA/RNA
  A new mathematical method for comparing DNA/RNA sequences
  Dorota Bielińska-Wąż
 • Jak badać, aby wygrać?
  How to screen to win?
  Joanna Bidzińska, Edyta Szurowska, Witold Rzyman
 • Od pobrania próbki do wyniku końcowego – nowoczesne metody badania mikrobiomu jelitowego
  From sampling to the final result – the modern methods used to investigate the gut microbiome
  Muszyński Damian, Kudra Anna
 • Analiza bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mózgu w mysim modelu choroby IKSHD przy użyciu GC-MS
  Analysis of very long chain fatty acids in brain in a mouse model of IKSHD disease using GC-MS
  Agata Zwara, Aleksandra Hliwa, Alicja Sztendel, Oliwia Lange, Monika Czapiewska, Agnieszka Jakubiak, Tomasz Śledziński, Adriana Mika
 • Zastosowanie hydrożelowych formulacji bioflawonoidów w regeneracji tkanek
  Application of bioflavonoid hydrogel formulations for tissue regeneration
  Paulina Słonimska, Paweł Sachadyn
 • Wpływ bioaktywnych peptydów na gojenie ran
  The effects of bioactive peptides on wound healing
  Małgorzata Zawrzykraj, Milena Deptuła, Martyna Fularczyk, Maria Dzierżyńska, Katarzyna Czerwiec, Patrycja Gzowska, Agata Tymińska, Aneta Skoniecka, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Michał Pikuła
 • Ocena Szpitalnych Technologii Medycznych (HB-HTA) – perspektywa praktyczna
  Assessment of Hospital Medical Technologies (HB-HTA) – a practical perspective
  Maja Mydel, Paweł Lipowski
 • Grafen jako przedstawiciel nowych technologii i jego zastosowania w medycynie
  Graphene as a representative of new technologies and its applications in medicine
  Jacek Gulczyński, Anna Kamm, Aleksander Żołnierski, Magdalena Górska-Ponikowska, Ewa Iżycka-Świeszewska
 • Opieka nad pacjentką z przewlekła białaczką limfatyczną
  Nursing care for a patient with chronic lymphocytic leukemia
  Katarzyna Malewicz, Edyta Ośmiałowska, Jowita Pryszcz
 • Możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej
  Possibilities of application of adipose-derived stromal cells in tissue engineering and regenerative medicine
  Katarzyna Czerwiec, Małgorzata Zawrzykraj, Milena Deptuła, Aneta Skoniecka, Agata Tymińska, Jacek Zieliński, Adam Kosiński, Michał Pikuła
13:00 – 13:30
Lunch break
13:30 – 15:00
Psychological aspects of health and quality of life – session dedicated to prof. Mikołaj Majkowicz and dr. hab. Bogusław Borys
Aud. Primum
Moderators: prof. dr hab. Magdalena Błażek, university prof, dr Agata Zdun-Ryżewska, dr Alicja Raczak
 • Kwestionowanie tożsamości seksualnej i płciowej w kontekście klarowności ja, poczucia koherencji i systemu wartości
  Questioning Gender and Sexual Identity in the Context of Self‐Concept Clarity, Sense of Coherence and Value System
  Julia Jastrzębska
 • Psychologiczne i socjodemograficzne predyktory przewlekłego bólu pleców u pacjentów zgłaszających się na oddziały ratunkowe
  Psychological and sociodemographic predictors of chronic low back pain in patients presenting to emergency departments
  Krzysztof Basiński, Agata Zdun-Ryżewska, Mikołaj Majkowicz
 • Dlaczego nasze możliwości przewidywania samobójstwa są tak ograniczone?
  Why is our ability to predict suicide so limited?
  Małgorzata Basińska
 • Zmiany codziennego funkcjonowania w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2
  Changes in daily functioning during the SARS-CoV-2 virus pandemic
  Natalia Budzyńska, Joanna Moryś
 • Zastosowanie koncepcji prężności rodzinnej w badaniach klinicznych – kwestionariusz WFRQ-PL
  Application of the concept of family resilience in clinical research – WFRQ-PL questionnaire
  Magdalena Błażek, Natalia Nadrowska, Agata Zdun-Ryżewska
 • Rola samokontroli i cech osobowości w kształtowaniu się prężności psychicznej w grupie byłych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
  The role of self-control and personality traits in the formation of individual resilience in the group of former wards of the Youth Educational Center
  Angelika Bucka, Natalia Nadrowska
 • Style humoru – ich związek z cechami osobowości oraz ich relacje ze strategiami radzenia sobie ze stresem
  Humour styles – their relationship with personality factors and coping with stress strategies
  Paulina Piechowiak, Dr Alicja Raczak
 • „Dojrzała i niedojrzała dorosłość” autorstwa Profesora Bogusława Borysa a kliniczne rozumienie zaburzeń osobowości borderline
  “Mature and immature personality” by Professor BogusławBorys and the clinical understanding of borderline personality disorder
  Anna Burkiewicz-Kierzkowska
 • Ocena poziomu depresji i wypalenia zawodowego pracowników IT
  Assessment of the level of depression and burnout of IT workers
  Monika Serkowska, Krzysztof Szymański, Paulina Kozak, Marlena Robakowska
 • Rola radzenia sobie ze stresem w kształtowaniu jakości życia osób z chorobami układu krążenia
  The role of coping in Health-Related Quality of Life in cardiovascular disease
  Marta Ruszkiewicz
13:30 – 14:30
Oncology – in vitro and in vivo research
103
Moderators: dr Maciej Bobowicz, dr Jacek Gulczyński
 • Rola metabolitów bakteryjnych w wykrywaniu raka jelita grubego
  The role of bacterial metabolites in detection of colorectal cancer
  Anna Kudra, Damian Muszyński
 • Segmentacja obrazów ultrasonograficznych do wspomagania diagnostyki nowotworów piersi
  Segmentation of Breast Using Ultrasound Image for Detection Breast Cancer
  Mikołaj Badocha, Tomasz Dziubich, Maciej Bobowicz, Marlena Rygusik, Paulina Kalinowska, Katarzyna Gwoździewicz
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – istota, przebieg, kierunki leczenia na podstawie studium przypadku
  Ulcerative colitis – essence, course, treatment directions based on a case study
  Katarzyna Baczewska, Małgorzata Misztal-Szkudlińska, Małgorzata Grembecka
 • Zmiany lipidowe w rozwoju raka błony śluzowej trzonu macicy
  Lipids changes in the development of the endometrial cancer
  Monika Czapiewska, Rozalia Tyszkiewicz, Agata Zwara, Agata Stańczak, Paulina Żygowska, Katarzyna Bukato, Anna Abacjew-Chmyłko, Dariusz G. Wydra, Adriana Mika
 • Zmiany w profilach kwasów tłuszczowych w tkankach pacjentek z rakiem piersi
  Alterations of fatty acids profile in tissues from breast cancer patients
  Oliwia Lange, Alicja Pakiet, Monika Czapiewska, Paweł Kabata, Michalina Ciosek, Adriana Mika
 • Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat wpływu karmienia piersią na ryzyko rozwoju raka piersi, jajnika oraz trzonu macicy
  Women awareness assessment including breastfeeding impact on breast, ovarian or endometrial cancer development risk
  Aleksandra Zaremba, Agnieszka Kruk, Renata Piotrkowska, Dominika Pawłowska
15:00 – 16:00
Posters session I
Aud. Primum
Moderators: dr hab. Małgorzata Grembecka, dr inż. Matra Jaskulak
 • Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry pochodzące od pacjentów z cukrzycą – implikacje dla terapii komórkowych w leczeniu ran cukrzycowych
  The effect of adipose-derived mesenchymal stromal cells (AD-MSCs) on in vitro cultured skin cells from diabetic patients- implications for cellular therapies in diabetic wounds
  Milena Deptuła, Agata Tymińska, Katarzyna Czerwiec, Aneta Skoniecka, Małgorzata Zawrzykraj, Agnieszka Brzezicka, Jacek Zieliński, Michał Pikuła
 • Determining Gender Of Fetus Using Maternal Pulse Intensity
  Mahesh Prasanth
 • Neuropeptyd Y w biologii raka prostaty
  Neuropeptide Y in prostate cancer biology
  Dawid Sigorski, Wojciech Wesołowski, Agnieszka Gruszecka, Jacek Gulczyński, Piotr Zieliński, Sara Misiukiewicz, Joanna Kitlińska, Ewa Iżycka-Świeszewska
 • Opieka pielęgniarska i rehabilitacja pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku
  Nursingcare and rehabilitation of a patientafterischemicstroke – case report
  Kamila Jonak, Katarzyna Malewicz, Natalia Marczyńska
 • Leczenie hipoplazji pochwy u pacjentek z zespołem MRKH
  Treatment of vaginal hypoplasia in patients with MRKH syndrome
  Aleksandra Białek
 • Profilaktyka nietrzymania moczu u kobiet w wieku rozrodczym
  Prevention of urinary incontinence in women of reproductive age
  Sandra Paćkowska
 • Zanieczyszczenie żywności mikroplastikiem i jego wpływ na zdrowie człowieka
  Contamination of foods with microplastics and its impact on humanhealth
  Piotr Kowalczyk, Kornelia Kadac-Czapska, Małgorzata Grembecka
 • Ocena żywienia sportowców – seniorów koszykówki w świetle zaleceń ekspertów do spraw żywienia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej
  Nutrition assessment of the athletes-basketball seniors based on the nutritional expert recommendations of the National Center for Nutritional Education
  Katarzyna Dżochowska
 • Badanie antykancerogennych właściwości ekstraktu z wrośniaka garbatego (Trametes gibbosa)
  Anti-cancer effects of Trametesgibbosa extract
  Barbara Siewert, Maciej Uranowski, Marta Polańska
 • Wykorzystanie ekokatalizatorów pozyskiwanych naturalnie w powszechnych reakcjach w chemii organicznej
  The use of naturally acquired eco-catalysts in common reactions in organic chemistry
  Jakub Krajnik, Wiktor Wiśniewski, Małgorzata Wójtowicz, Mateusz Kowalik
 • Statystyczne opracowanie przebiegu pandemii COVID-19
  Statistical Study of the course of COVID-19 Pandemic
  Damian Lech, Klaudia Szydłowska, Natalia Olszańska, Dawid Wyrzykowski, Viktoria Marcinik, Franciszek Deresz, Danuta Borowska, Weronika Łyzińska
 • Strategie radzenia sobie z bólem porodowym a odczuwanie bólu przez rodzące – badania pilotażowe
  Coping strategies for labor pain and pain experience of parturients – a pilot study
  Angelika Doroszewska, Anna Jaśkiewicz, Wiktoria Postępska, Aleksandra Kołpa, Maria Kanadys, Supervisor dr hab. Anna B. Pilewska-Kozak
15:00 – 16:00
Poster session II
103
Moderators: dr hab. Adrina Mika, prof. dr hab. Katarzyna Zorena
 • Wpływ naparów yerba mate na potencjał antyoksydacyjny
  The influence of yerba mate infusions on the antioxidantpotential
  Katarzyna Nasierowska, Monika Drzewiecka, Katarzyna Baczewska, Paulina Myszkowska, Dominika Paczkowska, Patrycja Rudnik, Weronika Kwiatkowska, Justyna Ośko, Małgorzata Grembecka
 • Regeneracja ubytków kości z zastosowaniem różnych materiałów stosowanych w implantologii stomatologicznej – badanie histologiczne
  Regeneration of bone defects using various materials used in dental implantology – histological examination
  Mateusz Michalski, Adam Ziemlewski, Adam Gorczyński, Jacek Gulczyński, Edyta Szwed, Ewa Iżycka-Świeszewska
 • Jak czas zmienił nasze postrzeganie COVID – ocena stresorów i satysfakcji z pracy i życia wśród pracowników ochrony zdrowia
  How time has changed our perception of COVID – evaluation of stressors and satisfaction of work and life among health providers
  Wanda Kwiatkowska, Anna Szablewska, Katarzyna Turoń, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Agata Zdun-Ryżewska, Jolanta Olszewska
 • Nowotwór piersi – rola i zadania pielęgniarki w procesie terapetycznym w oparciu o opis przypadku
  Breast cancer – nurse’s role and tasks in the therapeutic process – case report
  Edyta Ośmiałowska, Katarzyna Malewicz, Pielęgniarstwa Monika Nieckarz
 • Logopedia w Naukach o Zdrowiu
  Logopedics in Health Sciences
  Maria Mielnik
 • Profesjonalizacja zarządzania danymi badawczymi na uczelni badawczej
  Professionalization of research data management at the research university
  Agnieszka Milewska, Jakub Rusakow
 • Opinie personelu medycznego na temat skuteczności różnych rodzajów maseczek ochronnych stosowanych podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2
  Medical staff feedback regarding effectiveness of different types of protective masks during SARS CoV-2 pandemic
  Agnieszka Ziębińska, Agnieszka Kruk, Renata Piotrkowska, Aleksandra Patelczyk
 • Różnica w ocenie postrzeganej jakości sygnałów mowy wśród jednojęzycznych i dwujęzycznych nastoletnich uczniów oraz młodych dorosłych
  Difference in perceived speech signal quality assessment among monolingual and bilingual teenage students as well as young adults
  Przemysław Falkowski-Gilski
16:00
Ending of the conference and awarding the best theses
Aud. Primum
dr hab. Agnieszka Zimmermann, university prof. – vice-rector for education quality
dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni – vice-dean WNoZ z IMMiT
Special Guest – prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski